Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
12-08-2019
Đánh giá chứng nhận HTQLCL ISO/IEC 17025 T2-4 C Trinh Các phòng NV VP Trung tâm Xe 2345
Xe 000.97
Thứ 3
13-08-2019
Đánh giá chứng nhận HTQLCL ISO/IEC 17025
Thứ 4
14-08-2019
Đánh giá chứng nhận HTQLCL ISO/IEC 17025
Thứ 5
15-08-2019
Làm việc tại cơ quan VC Trung tâm
Thứ 6
16-08-2019
Làm việc tại cơ quan VC Trung tâm
Thứ 7
17-08-2019
Làm việc tại cơ quan 01 buổi VC Trung tâm
Chủ nhật
18-08-2019