Phòng thử nghiệm Hóa sinh - Môi trường

Chức năng nhiệm vụ Phòng thử nghiệm Hóa sinh - Môi trường
* Chức năng:
Là phòng chuyên môn giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chất lượng trong lĩnh vực Hóa – Sinh – Môi trường. Phục vụ chức năng quản lý nhà nước chất lượng và các hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ khác về chất lượng thuộc lĩnh vực Hóa – Sinh – Môi trường theo qui định.
* Nhiệm vụ:
Tổ chức thực hiện việc phân tích thử nghiệm chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ và nhu cầu của các tổ chức cá nhân có liên quan trong các lĩnh vực Hóa Lý Vi sinh và Môi trường;
Thực hiện hoạt động giám định, chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực Hóa Lý Vi sinh và Môi trường;
Thực hiện nghiên cứu Khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ trong các lĩnh vực Hóa Lý Vi sinh và Môi trường;
Phối hợp thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thử nghiệm Hóa sinh và Môi trường;
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.