Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường

Chức năng nhiệm vụ Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường
* Chức năng:
Là phòng chuyên môn giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực Đo lường, phục vụ chức năng quản lý nhà nước về Đo lường và các hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ khác về Đo lường theo qui định.
* Nhiệm vụ:
Kiểm định, hiệu chuẩn về Đo lường đối với các chuẩn, trang thiết bị, dụng cụ Đo lường thử nghiệm;
Thực hiện nghiên cứu Khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Đo lường;
Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về Đo lường;
Phối hợp thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Đo lường và nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Đo lường;
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.