Phòng thử nghiệm Cơ điện - Vật liệu xây dựng

Chức năng nhiệm vụ Phòng thử nghiệm Cơ điện - Vật liệu xây dựng
* Chức năng:
Là phòng chuyên môn giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chất lượng trong lĩnh vực Cơ – Điện – Vật liệu xây dựng. Phục vụ chức năng quản lý nhà nước chất lượng và các hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ khác về chất lượng thuộc lĩnh vực Cơ – Điện – Vật liệu xây dựng theo qui định.
* Nhiệm vụ:
Thực hiện việc phân tích, thử nghiệm chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực Cơ – Điện – Vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;
Thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng, trong lĩnh vực Cơ – Điện – Vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;
Thực hiện việc nghiên cứu Khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Cơ – Điện – Vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;
Phối hợp thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thử nghiệm Cơ – Điện – Vật liệu xây dựng.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.