Quyết định về việc bổ sung công nhận năng lực phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118

Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 473/QĐ-BXD về việc bổ sung Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 thuộc Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình

      Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 473/QĐ-BXD (Bổ sung của quyết định 230/QĐ-BXD) về việc bổ sung Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 thuộc Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm. Địa chỉ : TK 10 - phường Đồng Phú - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình, được thực hiện các phép thử với các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định dưới đây :